Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

Випускник нової школи

Освічені українці, всебічно розвинені, відповідальні громадяни та патріоти, здатні до ризику та інновацій, - ось хто поведе українську економіку вперед у XXI сторіччі.

Особистість

Цілісна особистість, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення.

Патріот

Патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини.

Інноватор

Інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, учитися впродовж життя.

Іноземні мови

Це вміння сприймати іноземну мову на слух, висловлюватись усно і письмово щодо різних суспільних і культурних явищ, а також володіння навичками міжкультурного спілкування.

Математична грамотність

Вона складається з вміння логічно мислити та вибудовувати алгоритми, застосовувати математичні методи та формули, щоб вирішувати практичні завдання у будь-якій сфері діяльності. Це також уміння будувати математичні моделі для вирішення проблем.

Культура

Здатність розуміти мистецькі твори та формувати власні смаки, висловлювати ідеї та почуття за допомогою мистецтва. Розуміння власної національної ідентичності та повага до культурного вираження інших.

Екологія і здоров’я

Раціональне ставлення до природних ресурсів, усвідомлення ролі навколишнього середовища у житті і здоров’ї людини, здатність і бажання вести здоровий спосіб життя.

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння шукати та засвоювати нові знання, вчитись новому, вміти організовувати навчальний процес для себе або команди. Людина з цією компетентністю вміє вибудовувати навчальну траекторію, визначати цілі навчання та способи їх досягнення, ефективно керувати ресурсами та інформаційними потоками, а також оцінювати свої досягнення.

Математичная грамотність

Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

Природничі науки і технології

Випускники матимуть наукове розуміння природи та сучасних технологій, вмітимуть застосовувати його у практичній діяльності. Вони навчаться працювати за науковими методами: спостерігати, збирати дані, аналізувати, формувати гіпотези та проводити експерименти.

Цифрова грамотність

Впевнене і критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій, вміння створювати, шукати, обробляти інформацію та обмінюватись нею у роботі та приватному житті. Сюди також входять інформаційна та медіаграмотність, основи програмування, кібербезпеки та вміння алгоритмічно мислити, працювати з базами даних, етичне ставлення до інформації та інтелектуальної власності.

Підприємливість

Уміння генерувати ідеї та втілювати їх у життя для підвищення добробуту у суспільстві та власного соціального статусу, приймати доцільні рішення у сфері фінансів та зайнятості, раціонально поводитись як споживач.

Рідна та державна мова

Сюди входять вміння усно і письмово (в тому числі, застосовуючи мультимедійні засоби) висловлювати думки, почуття, погляди, поняття та факти, здатність реагувати мовними засобами на культурні та соціальні явища, а також розуміння ефективного спілкування.

Соціальність

Дитина розумітиме, чому важливо брати участь у громадському житті, та знатиме, як це робити. Вона вмітиме працювати у команді, вирішувати конфлікти та йти на компроміси. Це також повага до закону, прав людини і підтримка соціального та культурного різноманіття.

Це вміння сприймати іноземну мову на слух, висловлюватись усно і письмово щодо різних суспільних і культурних явищ, а також володіння навичками міжкультурного спілкування.