Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

9 Лютого 2021

Учителів запрошують створити вправи про медіаграмотність на конкурс

Учителів 5-6 класів запрошують узяти участь у Всеукраїнському конкурсі на найкращу вправу з інтеграції медіаграмотності.

Про це йдеться на сайті Академії Української Преси.

Для участі треба завантажити та заповнити цю форму до 3 квітня 2021 року. Її треба надіслати організаторам, заповнивши гугл-анкету

Кожен учасник може надіслати не більше 3 матеріалів.

Усі плани-конспекти вправ, що відповідають вимогам конкурсу, будуть розміщені на порталі “Медіаосвіта та медіаграмотність”, а їхні автори отримають сертифікати від МОН та Академії української преси. Також 5 переможців конкурсу отримають авторські гонорари, аби придбати обладнання чи технічні засоби, які необхідні у педагогічній діяльності.

Вправи, які учасники подають на конкурс, мають розвивати медіакомпетентності учнів у таких освітніх галузях:

Мовно-літературна освітня галузь:

 • Критичне ставлення до інформації з різних джерел;
 • Використання різних видів сприймання текстів / медіатекстів для пошуку, обробки, аналізу та відбору інформації;
 • Здатність розрізняти відому й нову, головну і другорядну інформацію, факти й судження в медіатексті, добирати аргументи для спростування чи підтвердження інформації; об’єктивні факти і суб’єктивні судження в медіатексті, аргументовано висловлювати власне ставлення до наданої в медіатексті інформації, спираючись на медіатекст;
 • Вміння аналізувати та інтерпретувати медіатекст; грамотно й безпечно комунікувати в інформаційному просторі, розпізнавати маніпулятивні технології та протистояти їм;
 • Дотримуватись авторських прав та мережевого етикету;
 • Здатність перетворювати інформацію з медіатексту (зокрема літературного твору) на різні за формою повідомлення, створювати фанфіки, буктрейлери тощо; елементи власного медіатексту на основі прочитаного (кадри фільму, сцени вистави, блог тощо); типові дописи / медіатексти (зокрема, використовуючи гіпертекстові покликання) в цифровому середовищі для обговорення особистісних і соціально значущих питань;
 • Вміння інтегрувати інформацію (текстову, графічну, числову тощо) в межах одного або кількох текстів / медіатекстів; перетворювати веобальні медіатексти (переказ, конспект тощо) на графічні (схема, таблиця тощо).

Тут ви знайдете рекомендації з інтеграції медіаосвіти до викладання мовно-літературної галузі від американських медіапедагогів.

Математична освітня галузь:

 • Оцінювати достовірність математичної інформації в медіа;
 • Критично осмислювати й досліджувати медіаконтент, створення якого потребує різних типів математичних підрахунків, розпізнавати інформаційні маніпуляції з математичною інформацією;
 • Аналізувати медіаповідомлення, які містять математичну інформацію (графіки, рейтинги, статистика в рекламі та новинах);
 • Перетворювати, представляти та поширювати інформацію математичного змісту з використанням різних засобів, зокрема цифрових.

Тут ви знайдете рекомендації з інтеграції медіаосвіти до викладання математичної галузі від американських медіапедагогів.

Громадянська та історична освітня галузь:

 • Створювати інформаційні продукти, пов’язані з історією, культурою й суспільством регіону та / або країни (регіонів та / або країн), з якою / якими пов’язане походження родини, предків;
 • Перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (текст, графік, таблиця, схема тощо) та використовувати її у поясненнях;
 • Критично оцінювати, виявляти маніпуляції історичною та актуальною для суспільства інформацією у процесі аналізу електронних медіа;
 • Дотримуватися авторського права та етичних норм у роботі з інформацією та під час онлайн-спілкування;
 • Створювати вербальні й візуальні тексти (графіки, діаграми, фільми), мультимедійні презентації соціального та історичного змісту та поширювати їх.

Природнича освітня галузь:

 • Вирізняти за допомогою вчителя чи інших фпхівців наукову інформацію з-поміж іншої й використовувати її у своїй діяльності;
 • Обирати за допомогою вчителя чи інших фахівців наукове пояснення явищ природи / фактів / даних;
 • Використовувати наукові факти для формулювання власних суджень;
 • Критично оцінювати інформацію природничого змісту з різних джерел;
 • Використовувати цифрові ресурси для здобуття нових природничо-наукових знань;
 • Знаходити, обробляти, зберігати інформацію природничого змісту, перетворювати її з одного різновиду на інший із використанням електронних ресурсів і цифрових пристроїв;
 • Виявляти маніпулятивні технології та протистояти їм, розрізняти наукові факти та інтерпретувати їх, установлювати відмінність фактів від суджень;
 • Вміти вирізняти достовірну інформацію, верифікувати інформацію, перевіряти достовірність джерел і створювати власні медіаповідомлення;
 • Аналізувати й декодувати медіамеседжі, які містять природничу інформацію;
 • Ідентифікувати методи, якими медіа передають наукові меседжі для загалу.

Тут ви знайдете рекомендації з інтеграції медіаосвіти до викладання природничої галузі від американських медіапедагогів.

Технологічна освітня галузь:

 • Шукати, використовувати й критично оцінювати інформацію в літературі про технології, підручниках, посібниках, технологічній документації, періодичних виданнях, в електронних (у тому числі онлайнових) джерелах рідною мовою;
 • Безпечно й ефективно використовувати соціальні мережі для обговорення ідей, пов’язаних із виконанням технологічних проєктів, критично застосовувати інформаційно-комунікаційні технології для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією, етично працювати з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо);
 • Аналізувати інформацію про матеріали й техніку, використовувати її для розв’язання практичних завдань у побуті;
 • Розшифровувати маркування товарів, товарні та інші знаки, зокрема з використанням цифрових пристроїв;
 • Оцінювати інформацію про побутову техніку й окремі технічні засоби із застосуванням інформаційних джерел і використанням цифрових пристроїв.

Інформатична освітня галузь:

 • Відповідально й безпечно використовувати інформаційні та комунікаційні технології і цифрові пристрої для доступу до інформації, спілкуватися і співпрацювати як творець та / або споживач;
 • Оцінювати істотність, важливість, необхідність, адекватність інформації в контексті розв’язання життєвої або навчальної проблеми;
 • Поважати права і свободи, зокрема свободу слова, конфіденційність в інтернеті, авторське право й інтелектуальну власність, право на захист персональних даних тощо;
 • Створювати різнопланові медіапродукти з використанням інформаційних технологій;
 • Знаходити, збирати, зберігати, представляти, перетворювати, структурувати, аналізувати й узагальнювати дані різних типів;
 • Критично оцінювати інформацію, отриману з різних джерел; пояснювати вплив джерел інформації на формування власних поглядів та інших думок;
 • Будувати власні судження про медіатексти, визначаючи достовірність інформації й надійність джерел, розпізнавати факти й судження в інформаційних джерелах; порівнювати інформацію з різних джерел за наданими критеріями;
 • Наводити аргументи щодо надійності джерел і достовірності інформації в медіатекстах;
 • Використовувати запропоновані ресурси для перевірки сумнівної інформації та надійності джерел;
 • Розпізнавати небезпечні / конфліктні ситуації під час онлайн-спілкування (зокрема, унаслідок негативних чи зневажливих дописів), знати, до кого звернутися по допомогу в разі їх виникнення;
 • Створювати повідомлення на доступних ресурсах, дотримуючись правил і враховуючи соціальні, культурні та інші особливості учасників онлайнової комунікації;
 • Розрізняти себе в реальному й віртуальному світах, знати про власний цифровий слід.

Соціальна освітня галузь:

 • Критично оцінювати достовірність і надійність інформації, цифровий контент;
 • Використовувати перевірену інформацію для ухвалення рішення щодо вибору повсякденної поведінки на користь здоров’я, безпеки й добробуту;
 • Знаходити інформацію щодо здоров’я, безпеки й добробуту в різних джерелах і перевіряти її достовірність;
 • Оцінювати надійність різних джерел інформації (масмедіа, реклама, соцмережі тощо);
 • Декодувати інформацію, наведену на маркувальних знаках, пакувальних матеріалах для безпечного й раціонального використання харчових і промислових продуктів.

Тут ви знайдете рекомендації з інтеграції медіаосвіти до викладання соціальної та здоров’язбережувальної галузі від американських медіапедагогів.

Мистецька освітня галузь:

 • Застосовувати цифрові технології для створення, презентації / самопрезентації й популяризації художніх образів, мистецьких ідей;
 • Визначати художню цінність цифрового контенту;
 • Добирати й опрацьовувати художню інформацію (зображення, текст, аудіо, відео) для пізнання, творення мистецтва, у пошуково-дослідницькій і соціокультурній діяльності;
 • Переводити художню інформацію з цифрового формату в нецифровий і навпаки;
 • Використовувати інформаційні технології для здобуття мистецької інформації;
 • Використовувати інформаційні технології для формування власного мистецького простору;
 • Вирізняти маніпулятивну квазімистецьку інформацію, запобігати негативним інформаційно-технологічним впливам на власний культурний розвиток;
 • Оцінювати художню якість створеного цифрового продукту;
 • Створювати, обробляти й відповідально поширювати простий мистецький медіатекст під керівництвом учителя або інших осіб у процесі художньої комунікації;
 • Добирати й оцінювати за допомогою вчителя чи інших осіб джерела інформації про мистецтво із застосуванням цифрових технологій;
 • Виявляти відповідальність щодо дотримання авторського права в процесі художньої комунікації.

Тут ви знайдете рекомендації з інтеграції медіаосвіти до викладання мистецької галузі від американських медіапедагогів.

Освітня галузь “Фізична культура”:

 • Шукати, аналізувати, систематизувати та використовувати інформацію в процесі занять фізичною культурою і спортом;
 • Розв’язувати проблемні завдання під час занять фізичною культурою і спортом;
 • На основі медіатекстів, власного досвіду та способу життя аналізувати факти та події фізичної культури і спорту;
 • Аналізувати рекламні медіамеседжі щодо спорту.

Тут ви знайдете рекомендації з інтеграції медіаосвіти до викладання освітньої галузі “фізична культура” від американських медіапедагогів.

Зі схемами аналізу медіатексту можна ознайомитися тут.

Фото: автор – lisafxDepositphotos


Обговорення