Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

31 Жовтня 2022

Яким має бути ідеальний вчитель початкових класів: пояснення ДСЯО

Державна служба якості освіти опублікувала перелік професійних компетентностей вчителя початкових класів, що визначений професійним стандартом та застосовується для оцінювання компетентності педагогів.

Про це йдеться на їхньому сайті.

За інформацією ДСЯО, ідеальний учитель володіє та демонструє такі професійні компетентності:

 1. мовно-комунікативна;
 2. предметно-методична;
 3. інформаційно-цифрова;
 4. психологічна;
 5. емоційно-етична;
 6. педагогічне партнерство;
 7. інклюзивна;
 8. здоров’язбережувальна;
 9. проєктувальна;
 10. прогностична;
 11. організаційна;
 12. оцінювально-аналітична;
 13. інноваційна;
 14. рефлексивна;
 15. здатність до навчання впродовж життя.

Цей перелік визначено професійним стандартом та він дає змогу вчителям:

 • самостійно визначати орієнтири професійного розвитку;
 • запобігати необ’єктивності під час зовнішнього оцінювання, зокрема, і сертифікації педагогічних працівників.

Визначення рівня професійної компетентності вчителя

Для визначення компетентностей, що потребують удосконалення, ДСЯО пропонує два способи:

 • самооцінювання власної педагогічної майстерності;
 • вивчення практичного досвіду роботи.

Ці етапи сертифікації дають учителю бачення власної траєкторії розвитку.

Самооцінювання власної педагогічної майстерності

Етап містить 60 тверджен, відповідаючи на які учасник сертифікації осмислює досягнуте, виявляє сильні та слабкі сторони в педагогічній діяльності, і, завдяки візуалізації результатів, проєктує власний професійний розвиток.

Вивчення практичного досвіду роботи

На фінальному етапі сертифікації, вчитель отримує оцінки своїм професійним компетентностям від зовнішніх експертів. Оцінювання 15-ти професійних компетентностей відбувається за 32-ма критеріями:

Професійні компетентності Критерії
Мовно-комунікативна 1.                   Мовно-комунікативна діяльність
2.                  Розвиток мовно-комунікативних умінь та навичок в учнів
Предметно-методична 3.                  Забезпечення реалізації змістової складової освітнього процесу
4.                  Реалізація технологічної складової освітнього процесу
5.                  Моніторинг особливостей засвоєння учнями навчального матеріалу
6.                  Коригувальна діяльність на занятті
Інформаційно-цифрова 7.                  Використання цифрових технологій в освітньому процесі
8.                  Цифровий етикет та комунікація
Психологічна 9.                  Забезпечення мотиваційної готовності учнів до навчальної діяльності
10.              Врахування психологічних особливостей учнів
Емоційно-етична 11.              Розвиток емоційної інтелекту учнів
12.              Емоційно-етична сфера особистості вчителя
Педагогічне партнерство 13.              Взаємодія з учнями в освітньому процесі
14.              Співпраця з батьками учнів, іншими учасниками освітнього процесу
Інклюзивна 15.              Здатність до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами
16.              Формування в учнів толерантного ставлення до дітей з особливими освітніми потребами
Здоров’язбережувальна 17.              Дотримання санітарних правил та гігієнічних норм в освітньому процесі
18.              Формування в учнів культури здорового та безпечного способу життя
Проєктувальна 19.              Змістове наповнення освітнього простору класу
20.              Дидактичне забезпечення освітнього процесу
Прогностична 21.              Планування освітнього процесу
22.              Прогнозування результатів освітнього процесу
Організаційна 23.              Організація освітнього процесу
24.              Використання освітнього середовища класу в освітньому процесі
Оцінювально-аналітична 25.              Оцінювання навчальних досягнень учнів
26.              Формування в учнів навичок самооцінювання та взаємооцінювання
Інноваційна 27.              Обізнаність з інноваційними педагогічними технологіями
28.              Використання інновацій у професійній діяльності
Рефлексивна 29.              Аналіз власної професійної діяльності відповідно до вимог Професійного стандарту
30.              Особистісні якості вчителя як складова рефлексивної компетентності
Здатність до навчання впродовж життя 31.              Професійний розвиток
32.              Професійна співпраця та трансляція досвіду

Ці компетентності експерти оцінюють шляхом:

 • спостереження за навчальними заняттями та їхнім самоаналізом;
 • аналізу самопрезентації учасника сертифікації;
 • проведення інтерв’ю з учасником сертифікації.

Оцінки вносяться до експертного висновку, який візується особистим чи електронним підписом.

Світовий досвід удосконалення освітніх систем орієнтується на три складові:

 • залучення найкращих фахівців;
 • перетворення фахівців на ефективних педагогів;
 • здатність системи забезпечити найкращі умови навчання для кожної дитини.

Сертифікація педагогічних працівників є одним зі шляхів досягнення цілі – забезпечення якісної освіти для успіху Людини та Країни”, – кажуть у ДСЯО.

Слава Україні!

Героям слава!

Переможемо!

Фото: автор – EdZbarzhyvetsky, Depositphotos


Обговорення