Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

Математика: арифметика, рiвняння та нерiвностi

Це перший курс математики. “Математика цариця наук, а арифметика – цариця математики”. Саме з арифметики починається знайомство зі світом чисел та рівнянь. У цій частині послідовно згадуються базові та важливі поняття: від дробів та пропорцій до степенів та логарифмів. Більше половини всього часу приділяється методам розв’язання різного роду рівнянь та нерівностей. Ми віримо – ви станете справжніми фахівцями з розв’язування рівнянь завдяки цьому курсу.
Цей курс найперше спрямований на підготовку абітурієнтів до вступу у ВНЗ та складання зовнішнього незалежного оцінювання. Окрім того, він підійде учням 9-10 класів, які бажають підтягнути свої знання з математики до належного рівня. Врешті решт, без знання цього матеріалу неможливо вивчати математику в університеті на технічних спеціальностях. Деякі теми взагалі потрібно знати всім – як то робота з дробами, відсотками, пропорціями та базовими рівняннями, – адже вони можуть трапитися у повсякденному житті.

ПРОГРАМА ТА ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 1. Лекція 1 – Арифметика
  • Числовi множини
  • Простi та складенi числа
  • Ознаки подiльностi
  • Найбiльший спiльний дiльник, найменше спiльне кратне
  • Дроби та дiї над ними
  • Стандартний вигляд числа
  • Модуль
 2. Лекція 2 – Пропорції та відсотки
  • Пропорцiя
  • Масштаб
  • Вiдсотки
  • Простi та складнi вiдсотки
  • Задачi на спільну виконану роботу
 3. Лекція 3 – Одночлени та многочлени
  • Степiнь з цiлим показником
  • Одночлени
  • Многочлени
  • Дiї над многочленами
  • Формули скороченого множення
  • Розкладання многочлена на множники
  • Біном Ньютона
 4. Лекція 4 – Корiнь та його властивостi
  • Рацiональнi дроби
  • Область визначення та область допустимих значень
  • Квадратний корiнь та його основнi властивостi
  • Корінь n-го степеня та його основні властивості
  • Ірраціональні вирази
  • Доповнювальний множник
  • Звiльнення вiд iррацiональностi в знаменнику
  • Спрощення виразiв
 5. Лекція 5 – Показниковi та логарифмiчнi тотожностi
  • Показниковi тотожностi
  • Логарифм
  • Логарифмiчнi тотожностi
  • Методи розв’язання задач: логарифмування, потенцiювання
 6. Лекція 6 - Лiнiйнi та квадратнi рiвняння
  • Рівняння та його корені
  • Основні властивості рівнянь
  • Лiнiйнi рiвняння
  • Квадратнi рiвняння
  • Неповні квадратні рівняння
  • Дискримiнант
  • Факторизація
  • Теорема Вiєта
  • Бiквадратнi рiвняння
 7. Лекція 7 - Iншi види цiлих рiвнянь
  • Теорема Безу
  • Схема Горнера
  • Цiлi рацiональнi рiвняння вищих степенів
  • Метод підбору коренів
  • Метод заміни змінної
  • Рiвняння з модулями
  • Метод інтервалів
  • Лінійне рiвняння з параметрами
  • Квадратне рівняння з параметрами
 8. Лекція 8 – Системи алгебраїчних рiвнянь
  • Системи рівнянь з двома змінними
  • Метод підстановки
  • Метод алгебраїчного додавання
  • Метод заміни змінної
 9. Проміжний екзамен за пройденим матеріалом
 10. Лекція 9 – Цілі нерівності
  • Загальні відомості про нерівності
  • Основні властивості
  • Лiнiйнi нерiвностi
  • Система та сукупність нерівностей
  • Нерiвностi з модулями
 11. Лекція 10 – Метод інтервалів
  • Квадратні нерівності
  • Метод інтервалів
  • Дробовi рацiональнi нерiвності
  • Види нерiвностей та вiдповiднi методи їх розв’язання
  • Нерiвностi з параметрами
 12. Лекція 11 – Дробово-раціональні рівняння
  • Дробовi рацiональнi рiвняння
  • Замiни в дробових рацiональних рiвняннях
  • Рацiональнi рiвняння з параметрами
  • Задачi з використанням вищезазначених концепцiй
 13. Лекція 12 – Іррацiональнi рiвняння
  • Методи розв’язання iррацiональних рiвнянь
  • Вiдокремлення квадратного кореня
  • Перетворення на систему рiвнянь
  • Спряженiсть в iррацiональних рiвняннях
  • Рiвняння з параметрами
  • Системи рiвнянь
 14. Лекція 13 – Іррацiональнi нерiвностi
  • Методологiя розв’язання в залежностi вiд парностi/непарностi степеня кореня
  • Метод iнтервалiв для iррацiональних нерiвностей
  • Нерiвностi з параметрами
 15. Лекція 14 – Показниковi рiвняння та нерiвностi
  • Зведення до однiєї основи
  • Винесення множника
  • Рiвняння особливих видiв
  • Використання властивостей функцiй
  • Показниково-степеневi рiвняння
  • Рiвняння з параметрами
  • Системи рiвнянь
  • Властивостi показникової функцiї та класифiкацiя типiв задач
  • Методи розв’язання окремих типiв задач
  • Степенево-показниковi нерiвностi
 16. Лекція 15 – Логарифмiчнi рiвняння та нерiвностi
  • Логарифмiчнi рiвняння
  • Логарифмування та потенцiювання
  • Використання логарифмiчних тотожностей для розв’язання окремих типiв задач
  • Системи рiвнянь
  • Використання властiвостей логарифмiв для розв’язання рiзних типiв задач
  • Замiна змiнної у логарифмiчних нерiвностях
  • Показниково-логарифмiчнi нерiвностi
  • Нерiвностi з параметрами

Джерело: courses.ed-era.com

Матеріали за темою

Обговорення