Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

23 Травня 2023

Методичні рекомендації МОН щодо здобуття середньої освіти в умовах воєнного стану – коментар освітнього омбудсмена

Міністерство освіти і науки України  видало наказ від 15.05.2023 №563, який затверджує “Методичні рекомендації щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні”.

Освітній омбудсмен прокоментував ці рекомендації. Публікуємо цей матеріал у майже незмінному вигляді.

У рекомендаціях МОН звертає увагу на важливість забезпечити право на безперервне здобуття освіти різних груп дітей (за кордоном, на тимчасово окупованих територіях, у зоні бойових дій, на очному й дистанційному навчанні в підконтрольних Україні регіонах). Також ідеться про те, щоб надати можливість українським дітям, які перебувають за кордоном, продовжити навчатися за українською програмою і сприяти тому, щоб вони не втрачали зв’язок з Україною.

Служба освітнього омбудсмена звертає увагу на ключові моменти із цих методичних рекомендацій:

 • зменшення навантаження на дітей, які перебувають за кордоном і навчаються у двох школах;
 • оцінювання результатів навчання учнів, що навчаються за кордоном;
 • оцінювання учнів за відсутності в них задокументованих результатів оцінювання за певний період;
 • зарахування до закладу освіти;
 • зарахування учнів до закладів освіти після повернення в Україну, переведення до наступного класу, зарахування результатів навчання;
 • зарахування до закладів освіти та підсумкове оцінювання дітей, які проживають на неконтрольованій, деокупованій або території населених пунктів на лінії зіткнення;
 • зберігання особових справ учнів за відсутності відомостей щодо місця їх перебування/проживання;
 • отримання документів про здобуття освіти за кордоном;
 • видача характеристики учнів за місцем навчання.

 Зменшення навантаження на дітей, які перебувають за кордоном і навчаються у двох школах

Під час організації навчання учнів, які вимушено перебувають за кордоном і навчаються очно в школі країни перебування та дистанційно у школі України, щоб зменшити навантаження на цих учнів, МОН рекомендує за можливості оптимізувати освітній процес та враховувати результати навчання з тих предметів, які учні опановують у закордонній школі. Для цього, зокрема:

 • складати розклад онлайн-уроків з урахуванням зайнятості учнів протягом дня в закладі освіти країни перебування;
 • не вносити до розкладу онлайн-уроків ті предмети, вивчення яких передбачено в закордонній школі;
 • не вносити до розкладу предмети (курси) вибіркового освітнього компонента;
 • застосовувати, за можливості, асинхронне навчання з використанням відеозаписів уроків;
 • використовувати національну платформу для дистанційного навчання “Всеукраїнська школа онлайн”, що надасть змогу дітям опановувати українську програму в зручний для них час. А функціонал “Кабінету вчителя” надасть змогу педагогу ставити завдання і відстежувати навчальний прогрес дитини. Якщо в закладі освіти є певна кількість учнів одного класу навчання, які одночасно здобувають освіту в українській та закордонній школах, на платформі ВШО можна організувати для них віртуальний клас.

Для оптимізації освітнього процесу й урахування в розкладі онлайн-уроків навчання дитини в закордонній школі її батьки, інші законні представники можуть взяти в закладі освіти, де навчається дитина за місцем перебування, інформаційну довідку. У ній потрібно зазначити час перебування дитини в школі протягом дня, перелік предметів у навчальному році, особливості системи оцінювання, яку використовують у закладі освіти, найвищий і найнижчий бали.

Також для зменшення навантаження учні за заявою батьків, законних представників можуть бути переведені на індивідуальну форму здобуття освіти. Під час розроблення індивідуального навчального плану МОН пропонує враховувати освітню програму й навчальний план закладу освіти, де навчається дитина в країні перебування.

Батьки, законні представники дитини можуть надіслати закладу освіти підписаний ними індивідуальний навчальний план або його скановану копію будь-якими зручними засобами зв’язку.

Оцінювання результатів навчання учнів, що навчаються за кордоном

Керуючись абзацом 3 частини 4 статті 14 Закону України “Про повну загальну середню освіту”, МОН рекомендує здійснювати оцінювання результатів навчання учнів, які здобувають освіту одночасно в закладі освіти країни перебування та України, із тих предметів, які вивчаються в закордонній школі та відповідають предметам української типової освітньої програми, на підставі результатів, отриманих у закордонній школі.

Переведення оцінок, отриманих у закордонній школі, у 12-бальну систему в межах автономії заклад освіти здійснює самостійно. Предмети, які діти не вивчали в школі країни перебування, оцінюють вчителі українського закладу освіти з використанням технологій дистанційного навчання.

Семестрове оцінювання, залежно від ситуації, можна проводити за результатами поточного, тематичного, підсумкового оцінювання за семестр. Під час семестрового оцінювання рекомендують зараховувати всі оцінки, які отримав здобувач упродовж цього семестру в будь-якому закладі освіти за місцем тимчасового перебування в Україні чи за кордоном, зокрема приватному, незалежно від форми здобуття освіти.

За рішенням педагогічної ради під час оцінювання дозволяють враховувати результати навчання із відповідних предметів (музика, фізична культура та інші), отримані учнями в позашкільних закладах освіти.

Річне оцінювання здійснюють на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок, відповідно до Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. У методичних рекомендаціях МОН звертає увагу на те, що річна оцінка не обов’язково є середнім арифметичним оцінок за І та ІІ семестри. Під час виставлення річної оцінки можна враховувати динаміку особистих результатів навчання здобувача з предмета й сформованість у нього/неї вміння застосовувати набуті знання.

Оцінювання учнів за відсутності в них задокументованих результатів оцінювання за певний період

За відсутності в тимчасово переміщених учнів, а також учнів з тимчасово окупованих територій задокументованих результатів оцінювання за І семестр річне оцінювання можна здійснювати за результатами ІІ семестру, а за ІІ семестр – з урахуванням оцінювання за І та поточного оцінювання в ІІ семестрі (за наявності).

Заклади освіти, у яких тимчасово навчалися переміщені учні, можуть видавати їм інформаційні довідки про період навчання із зазначенням переліку предметів, окремих тем та результатів оцінювання. Крім того, для проведення семестрового та річного оцінювання здобувач/здобувачка освіти можуть надати інформацію з електронних журналу і щоденника із попереднього або тимчасового місця навчання.

За рішенням педагогічної ради закладу, затвердженого відповідним наказом, семестрове та річне оцінювання учнів 5-8 та 10 класів можна здійснювати не за 12-бальною шкалою, а за шкалою “зараховано”/”не зараховано” у таких випадках:

 • відсутності через об’єктивні причини задокументованих результатів;
 • через відсутність в учнів із певних обставин можливості долучитися до навчання під керівництвом педагогів;
 • у разі пропуску учнем понад 50% уроків із певного предмета;
 • у разі поєднання навчання в закладі освіти країни перебування за очною формою і в закладі загальної середньої освіти України;
 • під час оцінювання предметів варіативної складової.

Річне оцінювання можна провести перед початком навчального року, зокрема з використанням технологій дистанційного навчання і засобів зв’язку. В окремих випадках річне оцінювання можна здійснювати впродовж І семестру наступного навчального року.

Оцінювання учнів, які здобувають освіту за індивідуальною формою організовують згідно з Положенням про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти.

Зарахування до закладу освіти

Зарахування дітей до закладу освіти здійснюють відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти. Згідно з Порядком, щоб дитину зарахували до першого класу, один із батьків до 31 травня має подати керівнику закладу необхідні документи. МОН рекомендує в умовах воєнного стану в необхідних випадках приймати заяви батьків та інших законних представників для зарахування дітей, зокрема до 1 та 5 класів, без дотримання терміну 31 травня.

Зарахування учнів до закладів освіти після повернення до України, переведення до наступного класу, зарахування результатів навчання

Зарахування  до закладу освіти дітей, які вимушено перебувають за кордоном, здійснюють згідно з наказом МОН від 28 березня 2022 року № 274 на підставі заяви одного з їхніх батьків чи інших законних представників, поданої в зручний для заявника спосіб.

Дітей, які вимушено змінили місце проживання і здобували освіту в школах за кордоном, після повернення в Україну зараховують до закладів загальної середньої освіти, де навчалися до вимушеного переміщення, або в інші заклади загальної середньої освіти України.

При визначенні класу, до якого має бути зарахована дитина, МОН рекомендує враховувати результати попереднього навчання на підставі інформаційної довідки, яка підтверджує навчання в країні перебування.

Бажано, щоб довідка містила таку інформацію:

 • ім’я та прізвище, дата й місце народження здобувача/здобувачки;
 • назва закладу освіти й період навчання учня/учениці в ньому;
 • клас навчання;
 • перелік предметів із зазначенням кількості навчальних годин і тем, які вивчалися;
 • результати навчання;
 • система оцінювання, яку використовують в закладі освіти, із зазначенням найвищого й найнижчого балів;
 • дата видачі, печатка, підпис керівника/керівниці закладу освіти.

Довідку зберігають в особовій справі здобувача/здобувачки освіти.

Керуючись абзацом 3 частини 4 статті 14 Закону України “Про повну загальну середню освіту”, МОН рекомендує учням, які навчалися тільки в закладі освіти країни перебування, зараховувати результати навчання з тих предметів, що передбачені і навчальним планом закладу освіти країни перебування, і навчальним планом української школи.

Дітям, які за кордоном не вивчали предмети, передбачені українськими освітніми програмами, або в них відсутня інформаційна довідка, яка підтверджує навчання, згідно з частиною 5 статті 17 Закону України “Про повну загальну середню освіту” надають можливість пройти річне оцінювання до початку навчального року. Форму проведення оцінювання обирає заклад освіти. В окремих випадках можливе проведення річного оцінювання протягом навчального року.

У випадку навчання в закладі освіти країни тимчасового перебування й одночасно в закладі освіти України (за дистанційною, сімейною або екстернатною формами), зокрема в Державному ліцеї “Міжнародна українська школа” або в закладі освіти, який є його партнером, визнання результатів навчання (річне оцінювання) не потрібне. Також не потребують окремого визнання результати навчання, здобуті в закладах освіти країн перебування, де впроваджували українські освітні програми. Після повернення в Україну цих дітей зараховують до закладів освіти та переводять на наступний рік навчання в установленому порядку на підставі результатів оцінювання, проведеного закладом країни перебування, за умови надання інформаційної довідки про підтвердження навчання.

Зарахування до закладів освіти й підсумкове оцінювання дітей, які проживають на неконтрольованій, деокупованій або території населених пунктів на лінії зіткнення

Дітей, які проживають або проживали на неконтрольованій, деокупованій території або території населених пунктів на лінії зіткнення і не мали можливості протягом понад шести місяців навчатися за однією з форм здобуття освіти, поновлюють у закладі освіти, учнями якого вони були, або зараховують до іншого закладу освіти України на підставі заяви одного з батьків/законних представників (пункт 7 Порядку переведення учнів закладу загальної середньої освіти на наступний рік навчання). Для таких учнів рекомендують провести предметні діагностичні роботи за попередній рік навчання й здійснити підсумкове річне оцінювання протягом І семестру. За результатами діагностування заклад освіти розробляє індивідуальні програми коригувального навчання, спрямовані на підготовку дітей до річного оцінювання за попередній рік навчання та організації подальшого освітнього процесу. Для організації коригувального навчання МОН рекомендує використовувати додаткові години, передбачені освітньою програмою закладу.

Зберігання особових справ учнів за відсутності відомостей щодо місця їх перебування/проживання

Якщо відсутні будь-які відомості щодо місця проживання чи місцеперебування учнів із неконтрольованих територій, територій населених пунктів на лінії зіткнення, деокупованих територій, учнів, які перебувають за кордоном, МОН рекомендує не відраховувати таких учнів із закладу освіти й зберігати у закладі їхні особові справи й результати оцінювання попередніх років. Водночас МОН звертає увагу на необхідність встановлення зв’язку з цими учнями або їхніми батьками, іншими законними представниками.

Отримання документів про здобуття освіти за кордоном

Свідоцтво про здобуття певного рівня загальної середньої освіти єдиного державного зразка України видається дітям, які, перебуваючи за межами України, здобували освіту в українському закладі освіти, що має ліцензію на провадження освітньої діяльності. У разі завершення здобуття базової або повної загальної середньої освіти в закладах освіти інших держав й отримання здобувачем/здобувачкою відповідних документів застосовують процедуру визнання документів про освіту, яку здійснюють в установленому законодавством України порядку. Учням випускних класів, які  навчались у закладі освіти країни перебування, проживають або проживали на неконтрольованій території, території населених пунктів на лінії зіткнення, деокупованій території і за певних обставин не отримали документ про здобуття освіти відповідного рівня, надають змогу пройти підсумкове (річне) оцінювання в одному з українських закладів освіти як екстернам й отримати документ про освіту українського зразка. Екстерн може пройти оцінювання за один або кілька класів у межах одного або декількох рівнів повної загальної середньої освіти протягом одного навчального року.

Видача характеристики за місцем навчання

У межах автономії закладів загальної середньої освіти при організації документообігу можлива видача характеристик на здобувачів освіти на прохання:

Читайте також: “Використання мобільних телефонів у школах Європи і Японії: дослідження Служби освітнього омбудсмена”.

Фото: DW


Обговорення