Напишіть нам

Всі проєкти

Всі теми

МОН роз’яснює, як організовувати навчання в умовах карантину

Міністерство освіти і науки дало роз’яснення щодо навчання в умовах карантину. Нижче публікуємо частини, які стосуються шкіл.

 • Про делегування керівникам закладів загальної середньої освіти права організовувати освітній процес із використанням “змішаних форм навчання” та технологій дистанційного навчання, поки регіон перебуває в “жовтій” і “помаранчевій” зонах 

Відповідно до закону “Про освіту”, заклади освіти наділені автономією. Вона полягає в їхніх самостійності, незалежності та відповідальності в ухваленні рішень щодо академічних (освітніх), організаційних, фінансових, кадрових та інших питань діяльності, що провадиться в порядку та межах, визначених законом.

Згідно із статтею 10 закону “Про повну загальну середню освіту”форми організації освітнього процесу визначає педагогічна рада закладу освіти в межах часу, що передбачає освітня програма, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням особливостей регіону тощо.

Частина четверта статті 38 закону встановлює, що організація освітнього процесу та діяльності закладу загальної середньої освіти належать до повноважень його керівника.

Порядок здобуття загальної середньої освіти за інституційною формою (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна та мережева) в закладах загальної середньої освіти регламентовано Положенням про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженим наказом МОН від 23.04.2019 № 536 (далі – Положення).

Положення визначає, що організація здобуття освіти за інституційною формою здійснюється відповідно до освітньої програми закладу освіти.

Дистанційне навчання може бути реалізовано через дистанційну форму як окрему форму здобуття освіти або технології дистанційного навчання для забезпечення навчання за різними формами, їх поєднання.

Навчальний час у разі організації здобуття освіти за дистанційною формою встановлює заклад освіти:

 • на рівні початкової освіти – не більше 50% сумарної кількості навчальних годин інваріантного та варіативного складників навчального плану за типовою освітньою програмою;
 • на рівнях базової середньої та профільної загальної середньої освіти – відповідно до навчального плану для заочної форми здобуття освіти за типовою освітньою програмою.

Порядок організації освітнього процесу за дистанційною формою здобуття освіти визначається Положенням про дистанційне навчання, затвердженим наказом МОН від 25.04.2013 № 466 (зі змінами).

 • Надання керівникам закладів освіти (педколективам) права змінювати режим роботи (або корегувати режим роботи (тривалість уроків) в разі застосування змішаних форм навчання задля оптимізації використання фонду заробітної плати) 

Згідно із статтею 38 Закону України “Про повну загальну середню освіту” (далі – закон), керівник закладу загальної середньої освіти зобов’язаний організовувати діяльність закладу загальної середньої освіти та має право визначати режим роботи закладу освіти. 

Стаття 10 закону встановлює, що структуру і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначає педагогічна рада закладу освіти.

Безперервна навчальна діяльність учнів закладів загальної середньої освіти не може перевищувати 35 хвилин (для першого року навчання), 40 хвилин (для 2–4-го років навчання), 45 хвилин (для 5–12-го років навчання), крім випадків, визначених законодавством.

Відповідно до вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), зміна тривалості уроків допускається за погодженням із відповідним органом управління освітою та установою державної санітарно-епідеміологічної служби.

 • Надання дозволу на здійснення тематичного / семестрового / річного оцінювання предметів “Фізична культура”, “Трудове навчання”, “Образотворче мистецтво”, “Музичне мистецтво”, “Основи здоров’я” та окремих предметів варіативного складника не за 12-бальною шкалою, а – “зараховано” / “не зараховано” в разі проведення понад 50% уроків у дистанційному форматі

Можливість запровадити власну шкалу оцінювання результатів навчання учнів визначає Закон України “Про повну загальну середню освіту” (далі – закон).

Згідно із частиною четвертою статті 17 закону, за вибором закладу освіти оцінювання результатів навчання учнів можна здійснювати за власною шкалою оцінювання.

У разі запровадження власної шкали оцінювання результатів навчання учнів заклад освіти має визначити правила переведення до системи оцінювання, визначеної законодавством (тобто, до 12-бальної шкали, – ред.).

 • Надання рекомендацій щодо тривалості уроків у режимі онлайн та їх кількості впродовж навчального дня й тижня з урахуванням віку учнів

Дистанційне навчання може бути реалізовано через дистанційну форму як окрему форму здобуття освіти або технології дистанційного навчання для забезпечення навчання за різними формами здобуття освіти, їх поєднання.

Навчальний час у разі організації здобуття освіти за дистанційною формою встановлює заклад освіти:

 • на рівні початкової освіти – не більше 50% сумарної кількості навчальних годин інваріантного та варіативного складників навчального плану за типовою освітньою програмою;
 • на рівнях базової середньої та профільної загальної середньої освіти – відповідно до навчального плану для заочної форми здобуття освіти за типовою освітньою програмою.

Порядок організації освітнього процесу за дистанційною формою здобуття освіти визначається Положенням про дистанційне навчання, затвердженим наказом МОН від 25.04.2013 № 466 (далі – положення).

Згідно з пунктом 2.10 положення рішення щодо використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти приймає педагогічна рада закладу освіти.

Стаття 10 Закону України “Про повну загальну середню освіту” встановлює, що безперервна навчальна діяльність учнів закладів загальної середньої освіти не може перевищувати 35 хвилин (для першого року навчання), 40 хвилин (для 2–4-го років навчання), 45 хвилин (для 5–12-го років навчання), крім випадків, визначених законодавством.

Організація освітнього процесу та діяльності закладу загальної середньої освіти належать до повноважень його керівника.

У разі використання комп’ютерної техніки на уроках безперервна тривалість занять безпосередньо з відеодисплейним терміналом (мається на увазі екран комп’ютера, – ред.) і проведення профілактичних заходів повинні відповідати санітарним вимогам.

Доповнення сайту НУШ:

Зокрема, у санітарних вимогах зазначено, що безперервна робота з екраном комп’ютера повинна бути не більше:

– для учнів 1-х класів – 10 хв.;

– для учнів 2-4-х класів – 15 хв.;

– для учнів 5-7-х класів – 20 хв.;

– для учнів 8-9-х класів – 25 хв.;

– для учнів 10-12-х класів – до 30 хв.

 • Щодо регламентації особливостей організації змішаного навчання та впровадження його нормативного визначення

Чинне Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом МОН від 25.04.2013 №466, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30.04.2013 за № 703/23235 (зі змінами), передбачає можливість використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання за різними формами (пункт 2.1, розділ ІІ).

Зокрема, технології дистанційного навчання заклад загальної середньої освіти може використовувати під час проведення занять через інтернет під час карантину (пункт 4.2, розділ IV).

Саме за поєднанням очної форми й технологій дистанційного навчання в педагогічних теорії та практиці закріпився термін “змішане навчання” (“комбіноване навчання”, “blended learning”). Таке навчання є однією з багатьох освітніх технологій і не потребує регламентації в нормативних актах.

Отже, можливе використання технологій дистанційного навчання за будь-якої форми здобуття освіти – очної (денної, вечірньої), заочної, екстернатної тощо. Законодавство вже перебачає можливість поєднувати очну, зокрема денну, форму з технологіями дистанційного навчання й реалізовувати змішане навчання.

Водночас, МОН розробило проєкт Положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти (у співпраці з експертами у сфері використання цифрових технологій в освіті). Проєкт пройшов громадське обговорення, за результатами якого був доопрацьований. Зараз проєкт перебуває на державній реєстрації у Міністерстві юстиції України.

Проєкт передбачає вдосконалення механізму організації дистанційного навчання, у тому числі з урахуванням проблемних питань, які виникали під час карантину в 2019/2020 навчальному році.

 • Про поширення норми щодо чисельності груп до 20 осіб за “помаранчевого” рівня небезпеки на заклади загальної середньої освіти. Дозволити розподіл класів на групи для вивчення всіх предметів (для класів із кількістю учнів понад 28 осіб або якщо площа класного приміщення менша за встановлені нормативи з розрахунку на 1 учня) 

Відповідно до пункту 14 постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 “Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами), на території регіону (адміністративно-територіальної одиниці), на якій установлено “помаранчевий” рівень епідемічної небезпеки, заборонено відвідувати заклади освіти групами кількістю більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти.

Порядок поділу класів на групи під час вивчення окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (із змінами) затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128.

Цей порядок визначає, що класи діляться на групи лише для вивчення окремих навчальних предметів.

Запровадження поділу класів на групи для вивчення всіх предметів потребує значних коштів державного бюджету.

За підрахунками, якщо в класі в середньому не більше 15 учнів під час заняття (один учень на 1 парту), додаткова потреба освітньої субвенції на 2020 рік (жовтень-грудень) склала 8 057 191,8 тис. грн.

 • Щодо функціонування під час карантинних обмежень груп подовженого дня як клас-групи (з кількістю учнів менше за 30) для зменшення контактів учнів між класами

Механізм утворення груп подовженого дня в державних і комунальних закладах загальної середньої освіти та основні засади їх функціонування визначає Порядок створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 № 677, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.07.2018 за № 865/32317 (далі – порядок).

Відповідно до Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за № 229/6517наповнюваність груп подовженого дня не повинна перевищувати 30 учнів.

Водночас, абзац другий пункту 6 порядку встановлює, що рішення про встановлення меншої чисельності учнів групи подовженого дня ухвалює керівник закладу загальної середньої освіти за погодженням із засновником закладу загальної середньої освіти.

 • Щодо надання системі освіти цільової субвенції з державного бюджету на підтримку організації освітнього процесу під час організації дистанційної та змішаної форм навчання, а також для поділу класів на групи  

За клопотанням Міністерства освіти і науки України Міністерство фінансів України передбачило в проєкті Державного бюджету України на 2021 рік видатки за новою бюджетною програмою 2211280 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти” у розмірі 1,0 млрд грн (раніше в МОН заявляли, що на цю бюджетну програму потрібно 13 млрд грн, – ред.).

Кошти субвенції наступного року спрямують відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України Порядку їх використання, зокрема для належної організації освітнього процесу під час карантину для облаштування робочого місця вчителя із застосуванням дистанційного та змішаного навчання.

Також для забезпечення соціального дистанціювання під час освітнього процесу, на основі симулятора Формули розподілу освітньої субвенції розраховано додаткові потреби освітньої субвенції за умови, що в класі в середньому не більше 15 учнів під час навчального заняття (один учень на 1 парту, 15 парт у середньому в кожному навчальному кабінеті).

Додаткова потреба освітньої субвенції на 2020 рік (жовтень-грудень) склала 8 057 191,8 тис. грн, а на 2021 рік – 33 055 427,0 тис. грн.

Міністерством освіти і науки України спільно з Міністерством фінансів України проводиться робота щодо пошуку додаткового фінансового ресурсу для здійснення фінансування на зазначені цілі.

 • Введення мораторію на перевірки фінансової та іншої діяльності закладів освіти й управлінь освіти на період карантину, спричиненого коронавірусною хворобою (COVID-19). 

Відповідно до пункту 2 Прикінцевих положень Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)”, на період карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19): забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Титульне фото: автор – benzoix, Depositphotos

Міністерство освіти і науки

Обговорення